home

Strona główna

Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga z siedzibą w Pelplinie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Diecezję Pelplińską, reprezentowaną przez Księdza infułata Stanisława Grunta, Wikariusza Generalnego, na podstawie pełnomocnictwa notarialnego uchwalonego przez Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagę (Repertorium A 12/2003), zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A 5673/2011 sporządzonym przez notariusza Jolantę Cejrowską , działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm., ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dz. u. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) , a także na podstawie niniejszego statutu.
top